REGULAMIN WARSZTATÓW

Organizator
1.    Organizator zapewnia godne warunki podczas trwania warsztatów oraz dobrą atmosferę.
2.    Organizator ma prawo usunąć z warsztatów Uczestnika, który nie podporządkowuje się regulaminowi i zakłóca porządek bez zwrotu zapłaty za warsztaty.
3.    Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników zostawione bez opieki oraz za straty materialne uczestników zaistniałe podczas zajęć warsztatowych.
4.    Organizator zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej w trakcie trwania zajęć i publikacji wykonanych zdjęć w materiałach związanych z warsztatami – katalog, plakat, strona www, facebook innych mediach podając imię i nazwisko autora.
5.    Organizator zobowiązuje się w przypadku publikacji bezpłatnie przekazanych zdjęć przez uczestnika podaniem jego imienia i nazwiska.
6.    Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu Warsztatów lub ich odwołania w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń lub z innych powodów, niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania warsztatów zwrot należności nastąpi w ciągu 14 dni roboczych, chyba że uczestnik zgodzi się wykorzystać tę wpłatę na poczet przyszłego terminu
warsztatów fotograficznych. O wszelkich zmianach oraz wyznaczeniu nowego terminu Organizator poinformuje Uczestników niezwłocznie.
7.    Organizator zapewnia przebieg warsztatów zgodny z programem. Dopuszczalna jest niewielka zmiana programu na życzenie wszystkich kursantów lub z powodu wypadków losowych,
dopuszczalne np. są zmiany osób pozujących etc.
8.    Organizator nie zapewnia posiłków i noclegów uczestnikom warsztatów.
9.    Organizator poda na swojej stronie www.warsztaty.kkffakt.pl w zakładce nocleg informacje gdzie uczestnik może zarezerwować nocleg: nr telefonu i adresy.
Uczestnik
1.    Uczestnik ma obowiązek podporządkować się regulaminowi oraz instrukcjom organizatorów w ramach prowadzonych warsztatów.
2.    Uczestnik musi szanować spokój innych współuczestników warsztatów.
3.    Uczestnik, który w sposób niekulturalny zachowuje się podczas warsztatów, przeszkadzając innym lub prowadzącemu, może być usunięty z zajęć bez prawa do zwrotu wpłaconej opłaty za uczestnictwo
4.    Jeśli Uczestnik w sposób zamierzony spowoduje jakiekolwiek straty względem Organizatora, wykładowców lub innych uczestników poniesie za ów stan pełną odpowiedzialność.
5.    Uczestnik przekaże organizatorowi bezpłatnie 3 zdjęć w najwyższej jakości w formie plików cyfrowych JPG każdej fotografowanej przez siebie modelki z każdej sesji i stylizacji (3x…) w ciągu 14 od zakończenia warsztatów na adres: warsztaty@kkffakt.pl (prosimy o pliki podpisane imieniem i nazwiskiem aurora wg. wzoru: jan_kowalski).
6.    Uczestnik zgadza się by organizator bezpłatnie udostępnił przekazane zdjęcia do portfolio modelkom, stylistom, fryzjerom biorącym udział w sesjach zdjęciowych podczas warsztatów z zachowaniem praw autorskich fotografa i podaniem imienia i nazwiska autora.
7.    Uczestnik zgadza się bezpłatnie na publikowanie przez modelki, stylistów i fryzjerów przekazanych zdjęć w portfolio w internecie: strona www, portale społecznościowe (np. Facebook), portale branżowe
oraz w materiałach drukowanych związanych z ich działalnością z zachowaniem praw autorskich fotografa i podaniem imienia i nazwiska autora.
8.    Uczestnik przy publikacja swoich zdjęć zobowiązuje się do podania imienia, nazwiska czy pseudonimu modeli i osób stylizujących, jeśli te będą sobie tego życzyły.
9.    Uczestnik powinien mieć z sobą na warsztatach aparat fotograficzny, najlepiej lustrzankę, przenośną pamięć usb, cenne będą też przedmioty, ubrania, które mogą przydać się do stylizacji modelek.
10.    Uczestnik ma obowiązek wszystkie wszystkie wykonane zdjęcia podczas warsztatów  prezentowane w internecie opatrywać linkiem do www.kkffakt.pl celem wskazania, że powstały właśnie na nich.
11.    Uczestnik ma obowiązek pozostawienia po sobie porządku – plan sesji powinien być w takim stanie jak go zastał, np. jeśli za pozwoleniem fotografa prowadzącego przenosi meble, mają być one ustawione na końcu sesji
tak jak stały pierwotnie; użyte do stylizacji ubrania powinny być odwieszone na miejsce, z którego zostały wzięte.
12.    Podczas warsztatów (w czasie zajęć) obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
13.    Uczestnik Warsztatów poprzez udział w warsztatach wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją warsztatów i celach marketingowych Organizatora.
Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Kolski Klub Fotograficzny
„FAKT” z siedzibą w Kole przy ul. Plac Stary Rynek 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia warsztatów w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników oraz w celu
wysyłania informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej związanej z działalnością Organizatora. Uczestnicy warsztatów mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz
prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Opłaty
1.    Rezerwacja miejsca na Warsztatach odbywa się poprzez dokonanie wpłaty na konto Kolskiego Klubu Fotograficznego Fakt:
Bank: BGŻ S.A. o/Koło – 75 2030 0045 1110 0000 0237 7680
podając w tytule swoje imię i nazwisko oraz dopisek WARSZTATY
2.    Złożenie zgłoszenia lub dokonanie opłaty za warsztaty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.